085 - 071 2168 info@mobieleaula.nl

Algemene Voorwaarden Mobiele Aula

Artikel 1 Over Mobiele Aula

Mobiele Aula maakt onderdeel uit van Woldzoom BV en is gevestigd aan de Thorbeckestraat 75 (Geen bezoekadres), te 9801 KW Zuidhorn.
Lotte Rottiné-Leussink en Ronald Ellens zijn verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding.
Onze website is: www.mobieleaula.nl

U kunt ons op de volgende manieren bereiken:
● E-mail: info@mobieleaula.nl
● Telefonisch: +31-(0)6-57 54 18 83
● Via ons contactformulier op onze website
KvK-nummer: 863703057

Artikel 2 Definities

In deze algemene voorwaarden en ook in de bedrijfsuitingen komt een aantal begrippen vaker voor. Hieronder leggen wij deze begrippen graag in het kort aan u uit.
Met de begrippen wij, ons en onze bedoelen wij Mobiele Aula, zoals omschreven in artikel 1 van deze voorwaarden en daaronder tevens inbegrepen de door ons aangestelde en/of ingehuurde derde(n). Wij zijn de eigenaar en gebruiker van deze algemene voorwaarden.
Met u en uw bedoelen wij de wederpartij. U bent de klant (consumentenklant of de zakelijke klant) aan wie wij een aanbod uitbrengen en/of met wie of namens wie wij een overeenkomst hebben gesloten of wensen te sluiten. Als consument bent u de natuurlijk persoon die niet handelt in beroep of bedrijf.
De gebruiker (wij) en de wederpartij (u) samen noemen wij partijen.
Met een dag, bedoelen wij een kalenderdag en geen werkdag, tenzij wij expliciet de term werkdag gebruiken.
Spreken wij over een dienst, bedoelen wij de (verhuur)diensten zoals Mobiele Aula deze aanbiedt.
Met schriftelijk bedoelen wij op papier of per e-mail/contactformulier.
Met aanbod bedoelen wij alle aanbiedingen en/of offertes, in de meest brede zin van het woord.

Artikel 3 Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het aanbod, zo ook op alle overeenkomsten die wij met u sluiten en de voorbereidingen daarvan, onze werkzaamheden als ook op onze facturen. Van deze algemene voorwaarden kan slechts afgeweken worden, indien partijen dat uitdrukkelijk en schriftelijk overeenkomen.
Als wij met u afspraken maken die afwijken van deze algemene voorwaarden, geldt de afwijking alleen voor de overeenkomst waarvoor die afwijking is overeengekomen. U kunt zich dan ook niet beroepen op die afwijking bij andere (toekomstige) overeenkomsten met ons.

Wij mogen de algemene voorwaarden éénzijdig wijzigen of aanvullen. Wijzigingen en/of aanvullingen klein van aard en/of van ondergeschikt belang mogen wij altijd doorvoeren. Wijzigingen en/of aanvullingen, groot van aard en/of aantoonbaar in uw nadeel, zullen wij altijd vooraf met u bespreken.
Uw (algemene) voorwaarden zijn niet van toepassing op overeenkomsten die u met ons sluit.
Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing als er voor de uitvoering van de overeenkomst gebruik wordt gemaakt van (de diensten van) derden.
Als één of meerdere bepalingen uit deze algemene voorwaarden op enig moment gedeeltelijk of geheel nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen volledig van toepassing. Partijen gaan in overleg om nieuwe bepalingen overeen te komen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen. Het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen zullen zo veel als mogelijk gerespecteerd worden.
Indien wij niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangen, leidt dit er niet toe dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat wij op enigerlei wijze het recht zouden verliezen om in andere gevallen stipte naleving van de bepalingen van deze algemene voorwaarden te verlangen.

Artikel 4 Aanbod

Plannen wij een adviesgesprek met u, dan is dit gesprek ter kennismaking en voor een goede beoordeling van uw wensen. Een adviesgesprek is kosteloos. Aan (de inhoud van) dit gesprek kunt u geen rechten ontlenen.
Ons aanbod is steeds voorzien van alle benodigde informatie, zodat u precies weet waar u voor kiest en waarvoor u betaalt. Mocht u naast ons vaste aanbod aanvullende wensen hebben, stellen wij graag een offerte (maatwerk) voor u op.
Hebben wij voor u een samengestelde offerte opgesteld, zijn wij niet verplicht tot het verrichten van slechts een gedeelte van de opdracht, als u slechts een gedeelte van de offerte accepteert. Met een samengestelde offerte bedoelen wij dat wij u in één offerte een combinatie van meerdere diensten of producten hebben aangeboden.
Ons aanbod is in beginsel vrijblijvend. Mocht ons aanbod een bepaalde geldigheidsduur hebben of indien er (extra) voorwaarden aan ons aanbod worden verbonden, zullen wij dit uitdrukkelijk en schriftelijk vermelden.
Is er sprake van een kennelijke fout of een kennelijke vergissing in ons aanbod dan zijn wij hier niet aan gebonden.

Artikel 5 Overeenkomst, duur en bevestiging

Een overeenkomst komt tot stand:
• Zodra u ons aanbod als ook deze algemene voorwaarden heeft geaccepteerd en deze schriftelijk heeft bevestigd en;
• U daarbij heeft voldaan aan de eventueel gestelde voorwaarden;
• Tenzij wij binnen twee (2) dagen nadat wij uw aanvaarding hebben ontvangen, het aanbod alsnog herroepen. Wij zijn daarbij niet verplicht een opgave van redenen te geven.
Met de totstandkoming van een overeenkomst gaat u een betalingsverplichting aan.

Een overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van bepaalde tijd en begint en eindigt op de datum zoals we dat met u zijn overeengekomen.
Na het tot stand komen van de overeenkomst ontvangt u van ons een schriftelijke bevestiging. Vanaf dat moment is uw reservering voor de mobiele aula definitief.
Deze bevestiging bevat alle relevante gegevens met betrekking tot uw reservering. Wij vragen u dan ook eventuele onjuistheden of onvolledigheden zo snel als mogelijk maar uiterlijk 24 uur na ontvangst van deze bevestiging schriftelijk aan ons door te geven. Daarna kunt u zich niet meer op onjuistheden of onvolledigheden beroepen.
Na het tot stand komen van de overeenkomst is het niet mogelijk de (inhoud van) de overeenkomst te wijzigen.

Artikel 6 Uitvoering van de overeenkomst

De overeenkomst zal naar beste inzicht en vermogen worden uitgevoerd en volgens de eisen van goed vakmanschap.
Wij hebben de vrijheid om bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik te maken van (de diensten van) derden.
De artikelen 6:76 BW, 7:404 BW, 7:407 lid 2 BW en 7:409 BW zijn uitgesloten.
De overeenkomst voeren wij enkel ten behoeve van u uit. Derden kunnen aan de (inhoud van de) overeenkomst geen rechten verlenen, onder welke naam of titel dan ook.

Artikel 7 Levering

Wij leveren de mobiele aula af en halen deze ook weer op, op de momenten zoals wij dat met u zijn overeengekomen.
De dag voor de levering als ook de dag voor het ophalen van de mobiele aula nemen wij met u of een door u aangewezen derde contact op voor het doorgeven van het tijdvak waarbinnen u ons mag verwachten. Een tijdvak is daarbij altijd een indicatie van de lever- en/of ophaaltijd. Het overschrijden of wijzigen van het tijdvak aan onze zijde levert dan ook nooit een gebrek op in de overeenkomst.
Bij de levering dragen wij zorg voor het volledig in werking stellen van de mobiele aula.

Artikel 8 Verplichtingen en zorgplicht

U zorgt ervoor dat u ons tijdig alle gegevens, informatie en mogelijke wensen verstrekt, waarvan u redelijkerwijs kunt vermoeden dat wij deze nodig hebben voor een tijdige en juiste uitvoering van de overeenkomst.
U respecteert overeengekomen begin- en einddata en bijbehorende aanvangs- en eindtijden.
De Mobiele Aula wordt met een autolaadkraan vervoerd en afgeleverd op de door u opgegeven locatie.
Wij vragen u de locatie en de directe omgeving vrij te houden van obstakels zodat de locatie toegankelijk is voor de autolaadkraan en het afleveren op veilige wijze kan gebeuren.
Op de locatie dient een stroomvoorziening (230 Volt) aanwezig te zijn. De stroomkosten komen volledig voor uw eigen rekening.

De mobiele aula mag na aflevering niet door u of in uw opdracht worden verplaatst. Het verplaatsen kan schade aan de mobiele aula veroorzaken welke op u zal worden verhaald.
Mocht voor het plaatsen van de Mobiele Aula een vergunning vereist zijn, is het uw eigen verantwoordelijkheid hier (tijdig) zorg voor te dragen, tenzij wij hierover andere afspraken hebben gemaakt. De eventuele kosten van de vergunning(saanvraag) komen volledig voor uw eigen rekening.
Gedurende de huurperiode respecteren u en de bezoekers van de mobiele aula eventuele aanwijzingen en/of instructies die direct of indirect gegeven worden door ons en/of een door ons aangewezen persoon. U gedraagt zich als een goed huurder voor en bezoeker van de mobiele aula.
Mocht er sprake zijn van een defect of enige vorm van schade aan de mobiele aula, vragen wij u dit direct bij ons te melden via info@mobieleaula.nl Wij vragen u in dergelijke situaties, daar waar nodig, dusdanig te handelen zodat een defect of schade beperkt blijft. Het is echter niet toegestaan zonder onze uitdrukkelijke toestemming reparaties aan de mobiele aula uit te (laten) voeren.
Het is uw verplichting om op ons verzoek bepaalde uitingen in de meest brede zin van het woord, te (laten) verwijderen om het moment dat deze uitingen als aanstootgevend worden ervaren en/of wanneer de inhoud ervan in relatie tot ons bedrijf ongepast en onwenselijk wordt beschouwd waardoor de bedrijfsvoering van mobiele aula mogelijk gevaar loopt.

Artikel 9 Tarieven en betaling

Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, zijn alle prijzen:
● Inclusief btw;
● Exclusief eventuele (extra) kosten die wij dienen te maken bij de uitvoering van de overeenkomst;
● Exclusief eventuele andere heffingen van overheidswege. Als deze heffingen ontstaan of verhoogd worden na het tot stand komen van de overeenkomst, worden deze alleen naar redelijkheid aan u doorberekend.
Wij hebben het recht de prijzen van ons aanbod tussentijds aan te passen. Zonder totstandkoming van een overeenkomst kunt u geen rechten ontlenen aan aanbiedingen.
De factu(u)r(en) ontvangt u uitsluitend digitaal.
Vragen wij u (een deel van) de factuur vooruit te betalen, dan starten wij met de uitvoering van de overeenkomst, op het moment dat wij de (vooruit)betaling op de rekening hebben ontvangen.
Komen wij overeen dat u de factuur of een deel daarvan achteraf mag betalen, dan hanteren wij een betalingstermijn van 30 dagen, te rekenen vanaf de factuurdatum, tenzij wij hierover uitdrukkelijk en schriftelijk andere afspraken met u hebben gemaakt.
Het (volledige) bedrag, inclusief btw, dient u binnen de betalingstermijn over te boeken op de factuur vermelde bankrekening.
Mocht u niet, niet volledig of niet op tijd betalen, dan zullen wij u hierop wijzen. U krijgt van ons dan nog eens een termijn van 14 dagen om alsnog aan uw betalingsverplichting te voldoen. Voldoet u dan nog steeds niet aan uw verplichting, bent u na het verstrijken van die 14 dagen de wettelijke rente verschuldigd over het openstaande bedrag tot het moment dat u het bedrag alsnog voldoet.

De door ons gemaakte (buiten)gerechtelijke incassokosten brengen wij ook bij u in rekening.
De incassokosten bedragen maximaal:
• 15% over de openstaande bedragen tot €2500,00;
• 10% over de daaropvolgende €2500,00;
• 5% over de volgende €5000,00;
• Telkens met een minimum van €40,00.
Wij hebben het recht om zekerheid voor de betaling te verlangen.

Artikel 10 Herroepingsrecht

Onder het herroepingsrecht verstaan wij de mogelijkheid voor u (enkel consument) om binnen een periode van veertien (14) dagen, de zogenaamde bedenktijd, af te zien van de overeenkomst op afstand. De bedenktijd gaat in op de dag nadat wij u akkoord hebben bevestigd met betrekking tot ons aanbod. Een overeenkomst op afstand wordt uitsluitend gesloten middels een of meer technieken voor communicatie op afstand. Bij een overeenkomst op afstand zijn wij niet gelijktijdig met u in dezelfde ruimte (geweest).
Wilt u een beroep doen op het herroepingsrecht, dan dient u dit schriftelijk door te geven door een mail te sturen naar info@mobieleaula.nl. Hoewel wij graag geïnformeerd willen worden over de reden van uw herroeping, bent u niet verplicht dit aan ons te vermelden.
Indien de uitvoering van onze (verhuur)diensten plaatsvinden binnen de bedenktijd, geeft u ons uw uitdrukkelijke toestemming hiervoor en doet u daarbij uitdrukkelijk afstand van uw herroepingsrecht.

Artikel 11 Opschorting, beëindiging, opzegging en annulering van de overeenkomst

Wij hebben het recht de overeenkomst op te schorten of met directe ingang te beëindigen als:
● U niet, niet volledig of niet tijdig uw verplichtingen uit de overeenkomst nakomt indien u de voorschriften niet of niet behoorlijk naleeft;
● Wij na het sluiten van de overeenkomst kennis hebben genomen van omstandigheden, waardoor wij een goede grond hebben te vrezen dat u uw verplichtingen niet zult nakomen;
● Door vertraging aan uw zijde niet langer van ons kan worden verwacht dat wij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zullen of kunnen nakomen;
● Als er zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is.
Kunnen wij de opschorting of beëindiging u toerekenen, dan hebben wij het recht de eventuele schade die wij daardoor lijden op u te verhalen, onverminderd het recht op volledige betaling van de overeengekomen totaalprijs.
Overeenkomsten voor bepaalde tijd kunnen tussentijds niet worden opgezegd.
Wenst u de overeenkomst te annuleren dan zullen wij dit respecteren. Wij hebben daarbij wel het recht om u te houden aan uw betalingsverplichting conform overeenkomst.
In geval van liquidatie, een (aanvraag van) surseance van betaling of faillissement, van beslaglegging aan uw zijde of bent u aangewezen op schuldsanering, oftewel kunt u niet meer vrijelijk over uw vermogen beschikken, dan staat het ons vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen. Wij zijn u in dat geval geen schadevergoeding verschuldigd. Eventuele vorderingen die wij op u hebben, worden in genoemde situaties onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 12 Eigendom

De mobiele aula, daarbij inbegrepen de volledige inventaris als mede alle overige ter beschikking gestelde zaken, blijven volledig onze eigendom. Iedere vervreemding en/of bezwaring en/of het afstand doen van de mobiele aula is verboden. De mobiele aula, in de meest brede zin van het woord, maakt geen onderdeel uit van uw boedel of dat van een derde, indien er aan uw zijde of aan de zijde van een derde sprake is van enige vorm van beslaglegging.

Artikel 13 Intellectueel eigendomsrecht

Intellectueel eigendomsrecht is een verzamelnaam voor rechten die rusten op een werk. Ze beschermen degene die het werk heeft gemaakt tegen het gebruik, kopiëren en/of exploiteren van dat werk door anderen zonder toestemming van de maker.
Alle intellectuele eigendomsrechten die voortvloeien uit de overeenkomst komen aan ons of onze licentiegevers toe. Dit geldt ook voor niet uitgevoerde concepten en/of voorstellen.
Alle rechten met betrekking tot onze website, bedrijfsuitingen in de meest brede zin en met betrekking tot alles wat door ons of in opdracht van ons is ontwikkeld, vervaardigd wordt of verstrekt, komen ons toe.
Zonder onze uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming mag u niets van ons bedrijf gebruiken, verveelvoudigen, openbaar maken, bewerken of wijzigen.
Wij hebben het recht onze (bedrijfs)naam te (laten) vermelden of te (laten) verwijderen bij of ten behoeve van de Mobiele Aula.
Het plaatsen van foto’s en/of videomateriaal is toegestaan, mits u dit op een respectvolle manier doet. Wij hebben steeds het recht u te vragen alle beeld- en/of tekstmateriaal per direct te (laten) verwijderen en/of daarbij ons logo te ‘blurren’.
Voor iedere inbreuk op het intellectuele eigendomsrecht, brengen wij €15.000 (zegge: vijftienduizend euro) in rekening, waarbij wij niet het recht op vergoeding verliezen van eventuele overige geleden schade, waaronder directe en indirecte schade alsmede de daadwerkelijke gerechtelijke- en buitengerechtelijke kosten. Nadat de inbreuk is vastgesteld dient u alle handelingen die geleid hebben tot de inbreuk per direct te staken en/of de inbreuk per direct te verwijderen.

Artikel 14 Garanties

Wij staan ervoor in dat alle overeengekomen diensten en/of faciliteiten en de mobiele aula voldoen aan:
• de overeenkomst en/of;
• de in het aanbod vermelde specificaties en/of;
• de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
De overeenkomsten die wij met u sluiten, leiden tot een inspannings- en leveringsverplichting. Wij kunnen u echter nooit garanderen dat onze mobiele aula voldoet aan uw verwachtingen. Verwachtingen zijn immers persoonlijk van aard.

Artikel 15 Aansprakelijkheid

Wij zijn uitsluitend aansprakelijk, indien en voor zover in dit artikel en/of in deze algemene voorwaarden vermeld.
Wij zijn enkel aansprakelijk voor directe schade wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst als u ons onverwijld, deugdelijk en schriftelijk in gebreke stelt, ons daarbij een redelijke termijn gunt om de toerekenbare tekortkoming te herstellen en wij na het verstrijken van die redelijke termijn nog steeds toerekenbaar tekortkomen.
Aansprakelijkheid voor indirecte schade, waaronder maar niet gelimiteerd tot gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en/of schade door bedrijfsstagnatie is uitgesloten.
Elke aansprakelijkheid vervalt na één jaar vanaf het moment dat de overeenkomst is voltooid.
Wij zijn in ieder geval niet aansprakelijk voor:
● fouten en/of tekortkomingen aan uw zijde in de informatie, gegevens of het materiaal dat u ons heeft voorgeschreven, verstrekt en/of heeft nagelaten dit te doen;
● misverstanden, fouten en/of tekortkomingen ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in uw handelen en/of nalaten en/of dat van bij u behorende derden;
● fouten en/of tekortkomingen door ingeschakelde derden;
● schade aan de ondergrond als gevolg van het plaatsen/optakelen van de mobiele aula;
● extra kosten die u dient te maken door het niet (goed) opvolgen en/of naleven van de instructies en waardoor, onder andere maar niet gelimiteerd tot, de overledene (tussentijds) dient te worden overgebracht naar een andere locatie;
● stroomstoringen als gevolg van een externe oorzaak.
Als er sprake blijkt te zijn van aansprakelijkheid aan onze zijde, is de aansprakelijkheid voor schade beperkt tot de overeengekomen prijs in het kader van deze overeenkomst of indien van toepassing, beperkt tot het bedrag dat door onze verzekeraar zal worden uitgekeerd.
U vrijwaart ons tegen alle aanspraken van derden, de (redelijke) kosten van juridische bijstand daaronder inbegrepen, die op enigerlei wijze voortvloeien uit de overeenkomst tussen u en ons, behoudens opzet of grove schuld aan onze zijde.
Tekortkomingen in de nakoming van de overeenkomst kunnen niet aan ons worden toegerekend, als zij niet te wijten zijn aan onze schuld, noch krachtens de wet, de overeenkomst of in het verkeer geldende opvattingen voor onze rekening komen (overmacht).
U bent verplicht om alle schade, door u en/of door bij u behorende derden veroorzaakt aan de mobiele aula aan ons te vergoeden.

Artikel 16 Overmacht

Wanneer er sprake is van overmacht aan onze zijde, hebben wij de mogelijkheid de uitvoering van de overeenkomst tijdelijk op te schorten. Is nakoming van de overeenkomst niet meer mogelijk als gevolg van de overmacht, hebben partijen het recht de overeenkomst te beëindigen. Wij zullen u hier tijdig en schriftelijk over informeren. Bij overmachtssituaties zijn wij u echter geen (aanvullende) (schade)vergoeding verschuldigd.